Editorky knihy: 

Mgr. Andrea Poláčková (1967) 
Vystudovala žurnalistiku na FF UK v Praze a dějiny umění na FF MU v Brně. Od roku 2010 je šéfredaktorkou měsíčníku Živá historie, v jejíž knižní edici editorsky připravila publikace První republika 1918–1938 (2016) a Protektorát 1939–1945 (2017). 

Mgr. Lucie Jahodářová (1987) 
Absolvovala obor historie a mezinárodní vztahy a evropská studia, od roku 2014 je redaktorkou časopisu Živá historie a v její knižní edici se podílela na přípravě knihy První republika 1918–1938 (2016). Zaměřuje se především na dějiny Československa v meziválečném období. 

Autoři jednotlivých částí knihy: 
 
PhDr. Robert Bezděk (1978) 
Absolvoval historii a religionistiku na FF MU v Brně. Je učitelem dějepisu a společenských věd na gymnáziu v Ivančicích. Publikuje v časopise Živá historie a je členem spolku sběratelů známkových území Geophila. 

PhDr. Miroslava Burianová (1975) 
 Pracuje jako kurátorka sbírky novodobého textilu a módy Národního muzea. Věnuje se problematice životního stylu se zaměřením na dějiny odívání elit první poloviny 20. století. Je autorkou a spoluautorkou řady výstav, například 2 x 100 (2018–2019). Napsala knihu Móda v ulicích protektorátu (2014).

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (1975) 
 Specializuje se na české a obecné dějiny 20. století. Je odborným asistentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS a externě vyučuje na Historickém ústavu FF MU. Vedle řady studií je autorem knihy Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky (2018). 

Mgr. Jan Čurda (1980) 
Vystudoval historii a pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Je šéfredaktorem měsíčníku Válka revue. Zaměřuje se na české a světové dějiny první poloviny 20. století. Je spoluautorem učebnice Moderní dějiny (2014).

Doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (1972) 
Působí na Historického ústavu FF MU v Brně, zabývá se zejména dějinami městské společnosti 19. a 20. století. Mimo jiné je autorem publikací Svobodný občan ve svobodné obci? Obecní samospráva a občanské elity města Brna 1851–1914 (2008), Josef Hybeš (1850-1921). Život, dílo a mýtus (2017).

PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (1964) 
Působí jako pedagog Ústavu hudební vědy FF MU a garant oboru Sdružená uměnovědná studia téže fakulty. Specializuje se na umění a kulturu secese a předchozí éry od roku 1848. Podílel se na výstavách a knihách, mezi nimi Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů (2015, cena českého výboru ICOM).

Prof. PhDr. Milan Hlavačka. CSc. (1955)
Působí v Historickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím oddělení dějin 19. století, a na Ústavu českých dějin FF UK. Specializuje se na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí, na dějiny dopravy a dějiny samosprávy. Je autorem řady titulů, například Cestování v éře dostavníků. Všední den na středoevropských cestách (1996), Zlatý věk české samosprávy 1862–1914 (2006). Podílel se na řadě monografií, například Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11. a 1792–1860 (2013 a 2014). 

Mgr. Lucie Jahodářová (1987) 
Absolvovala obor historie a mezinárodní vztahy a evropská studia, od roku 2014 je redaktorkou časopisu Živá historie a v její knižní edici se podílela na přípravě knihy První republika 1918–1938 (2016). Zaměřuje se především na dějiny Československa v meziválečném období. 

Ing. Pavel Juřík (1965) 
Pracuje jako manažer v bankovním sektoru, věnuje se historii bankovnictví a platebních karet a šlechtických rodů. Je autorem knihy Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě (2011) a řady titulů věnovaných šlechtickým rodům, k nejnovějším patří například Kinští (2019). 

RNDr. Ivan Koláčný (1945) 
Dlouhodobě se věnuje faleristice a jako heraldik je i autorem mnoha znaků osob a obcí v ČR. Na téma faleristiky zpracoval řadu odborných i popularizačních článků a vydal publikace Řády a vyznamenání Habsburské monarchie do roku 1918 (2006) a Nizozemí v řádech a vyznamenáních – Od zlatého rouna po současnost (2015). 

PhDr. František Kolář, CSc. (1952) 
Přednáší historii tělesné kultury a dějiny olympijského hnutí na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Je členem Comité International Pierre de Coubertin a International society of Olympic Historians. Je autorem a spoluautorem řady titulů, například Olympismus (2004), Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (2011), Červení andělé. Historie Horské služby v českých zemích (2016). 

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (1951) 
Věnuje se pomocným vědám historickým, zejména heraldice, sfragistice a numismatice. Přednáší na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně. Mezi jeho hlavní publikace patří: Pečeť v kultuře středověku (1998) nebo Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 (spolu s Richardem Psíkem, 2017). 

Bc. David Lenhart (1979)
Absolvoval němčinu a historii na FF MU v Brně. V knihách této edice: Protektorát 1939-1945 (2017), Mobilisace 1938 (2018) a Slovenský štát 1939–1945 (2019) překládal dobové dokumenty a nahrávky z němčiny. Zajímá se o osobnosti středoevropských dějin 19. a 20. století.

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (1976) 
Pracuje v oddělení biografických studií Historického ústavu AV ČR v Praze a přednáší na geografických katedrách univerzit v Ústí nad Labem a v Praze. Zabývá se zejména dějinami geografie a cestování. Je autorem řady článků, turistických průvodců a knih, nejnověji Geograf a cestovatel Jiří Daneš (2017). 

Mgr. Jaroslav Nečas (1987) 
Vystudoval historii na MU v Brně, od roku 2016 pracuje jako šéfredaktor magazínu I. světová. Zabývá se historií českých zemí v období 1914–1948 se zaměřením na dějiny světových konfliktů. Je autorem monografie Adolf Kolínský . Český dozorce ve službách gestapa (2017).

Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D. (1988) 
Vystudoval teoretickou a evoluční biologii na PřF UK. Působí jakou autor, překladatel a popularizátor vědy na volné noze. V rámci dějin vědy se zabývá především vývojem biologie a dalších přírodovědných disciplín v 19. století. Je autorem řady odborných i popularizačních textů, mimo jiné knihy Tajemství evoluce (2018). 

Mgr. Andrea Poláčková (1967) 
Vystudovala žurnalistiku na FF UK v Praze a dějiny umění na FF MU v Brně. Od roku 2010 je šéfredaktorkou měsíčníku Živá historie, v jejíž knižní edici editorsky připravila publikace První republika 1918–1938 (2016) a Protektorát 1939–1945 (2017). 

Doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD. (1948) 
Zabývá se českými dějinami 19. století a v posledních letech zejména poválečnými dějinami Československa. Je zaměstnancem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a věnuje se i pedagogické činnosti na FF UJEP v Ústí nad Labem a FSS MU v Brně. Napsal řadu studií a knih, například: Pod habsburským orlem. České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století (2001), František Josef I. Nikdy nekorunovaný český král (2005). 

PhDr. Jiří Rak (1947) 
Absolvoval obor archivnictví a historie na FF UK, poté působil v řadě institucí, mimo jiné na Archeologickém ústavu, v Národním muzeu, na Československém filmovém ústavu nebo FSV UK. Mezi jeho odborné zájmy patří české dějiny 19. století, dějiny českého nacionalismu, Češi v habsburské monarchii. 

Mgr. Michaela Sochová (1981) 
Na univerzitě v Hradci Králové vystudovala obory učitelství pro střední školy a mediální a komunikační studia. Pracuje na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a základů společenských věd. Přispívá do časopisů Tajemství české minulosti a Živá historie

Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (1980) 
Vystudoval geografii a kartografii na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě se zabývá kartografickou vizualizací, tematickou a historickou kartografií. Pracuje jako odborný asistent na Geografickém ústavu MU. Působí ve výboru České kartografické společnosti. Je autorem řady odborných textů. 

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (1966) 
Je vedoucím katedry humanitních studií Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a docent Ústavu světových dějin FF UK. Vyučuje též na Universität Passau ruské dějiny 18. století. Specializuje se na novověké a nejnovější dějiny střední a východní Evropy.

Robert Šimek (1980)
Novinář, publicista, editor. Po studiích na Vyšší odborné škole publicistiky nastoupil do podnikatelského týdeníku Profit, pro který šest let připravoval seriál o slavných českých podnikatelích. V současnosti mimo jiné přispívá do časopisu Živá historie.

Mgr. Jan Špaček (1977) 
Působí jako asistent Ústavu hudební vědy FF MU v Brně. Specializuje se na ruskou hudbu 20. století, na život a dílo Leoše Janáčka a na českou sborovou tvorbu po roce 1850.

Bc. Richard Švanda (1986) 
Absolvoval historii na FF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se regionální historií Náchodska a historií 19. a 20. století. Je autorem deseti publikací zaměřených na uvedené období a přispívá do řady periodik. 

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. (1976) 
Je kurátorem sbírek malířství a sochařství starého umění a 19. století v Moravské galerii. Věnuje se dějinám soukromého a institucionálního sběratelství, umění raného novověku a zejména středoevropskému malířství 19. století.

Mgr. Marek Vlha, Ph.D. (1981) 
Je šéfredaktorem knižního nakladatelství. Jako historik a publicista se zabývá především obdobím 19. století, a to hlavně českým vystěhovalectvím a náboženskými dějinami. Mimo jiné je autorem knih Dopisy z války Severu proti Jihu (2010) a Mezi starou vlastí a Amerikou.

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (1970) 
Je vedoucím Divadelního oddělení Národního muzea, kde rovněž pracuje jako kurátor výtvarné sbírky. Externě působí na DAMU. Zabývá se především českým dramatem a činoherním divadlem 20. století.

Doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. (1951) 
Pracovala v Historickém ústavu AV ČR a přednášela na FSV UK a FF UK. Zaměřuje se na dějiny všedního dne v českých zemích v 19. století a v první polovině 20. století. Soustavně se věnuje popularizaci historie a je autorkou řady titulů, například Zlaté časy české reklamy (1999) nebo Rákoska v dílně lidskosti (2016). 

Ferdinand Vrábel (1948)
Absolvoval archivnictví na FF UK v Praze a působil jako historik Ústavu politických věd Slovenské akademie věd. Zabývá se slovenským národním obrozením a moderními dějinami, především Velkou válkou, čs. legiemi a vztahy Čechů a Slováků. Je autorem řady statí a knih, například Sarajevský atentát (2014), Slováci v čs. légiách 1914–1920 (2018).

Mgr. Lubomír Zeman (1964) 
Je zaměstnancem Národního památkového ústavu na pracovišti v Lokti. Zabývá se historií architektury a je autorem a spoluautorem několika titulů, mezi nimi Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska (2014).